Sgamiau

Mae cael eich twyllo yn straen ac fe allai gael effaith fawr ar eich cyllideb myfyrwyr.  Cofiwch fod twyll yn dramgwydd troseddol felly mae'n bwysig iawn rhoi gwybod am unrhyw beth rydych chi'n meddwl sy'n sgam hyd yn oed os nad ydych chi wedi dioddef yn bersonol.  Er bod llawer o wahanol ddulliau sgamio a dyfeisiau, mae yna ychydig o arwyddion sicr bod rhywun yn ceisio'ch targedu.  Dilynwch ein cyngor i wneud yn siŵr eich bod wedi'ch diogelu.

Trosedd Seiber

Mae'r rhyngrwyd yn chwarae rhan fawr ym mywyd y myfyrwyr.  Felly p'un a ydych yn cynnal ymchwil ar gyfer eich astudiaethau, prynu llyfrau cwrs, neu gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw’n seiber-ddiogel.

  • Defnyddiwch gyfrifiaduron diogel gyda meddalwedd diogelwch wedi'i ddiweddaru.
  • Dim ond siopa ar safleoedd dibynadwy sydd ag enw da; chwiliwch am y symbol clo clap.
  • Cadwch fanylion mewngofnodi a chyfrineiriau yn breifat.
  • Peidiwch byth â chyhoeddi manylion personol fel eich enw a'ch cyfeiriad ar-lein - a pheidiwch â rhoi nhw allan i bobl nad ydych chi wedi eu cyfarfod mewn bywyd go iawn.
  • Cadwch eich holl gofnodion o drafodion ar-lein.

Os yw troseddwyr yn darganfod eich manylion personol, efallai y gallant eu defnyddio i agor cyfrifon banc neu gael cardiau credyd, benthyciadau a budd-daliadau'r wladwriaeth yn eich enw chi. Gall troseddwyr hefyd geisio cael dogfennau yn eich enw chi, fel trwydded yrru neu basbort. 

Dwyn hunaniaeth

Mae gwybodaeth sy'n ddefnyddiol i droseddwyr yn cynnwys eich enw, eich dyddiad geni, eich cyfeiriad, eich rhif Yswiriant Gwladol (YG) a'ch manylion banc a cherdyn credyd.

  • Gwaredwch ddogfennau sy'n cynnwys manylion personol.  Defnyddiwch beiriant rhwygo.
  • Adroddwch am basbort coll, trwydded yrru neu gerdyn credyd i'r cyhoeddwr ar unwaith.
  • Os byddwch chi'n symud tŷ, dywedwch wrth bob sefydliad yr ydych yn gwneud busnes ag ef.  Gall gwasanaeth ailgyfeirio'r Post Brenhinol sicrhau bod eich post yn cyrraedd eich cyfeiriad newydd.
  • Os ydych chi'n defnyddio'r rhyngrwyd, defnyddiwch gyfrinair gwahanol bob tro. Dilynwch y cyngor ar y dudalen Diogelu eich Cyfrif a’ch Cyfrinair.

I gael rhagor o wybodaeth am ddwyn hunaniaeth, ewch i www.identitytheft.org.uk a www.getsafeonline.org

Sbotio Sgiâm

I gael awgrymiadau ar adnabod sgamiau ar-lein, ewch i Take Five - Stop Fraud ac Action Fraud.

Gallwch hefyd ymweld â gwefan Gwasanaethau TG y Brifysgol i gael rhagor o wybodaeth am beth i'w wneud os ydych chi'n amau eich bod yn cael eich targedu gan negeseuon e-bost gwe-rwydo.