How to protect your bike

July 19, 2013

The police have published a useful guide to protecting your bike against theft.

Lock it or lose it

 • The most important thing is to invest in quality locks.
 • For a decent lock expect to spend a minimum of £40 or approximately 20% of the value of your bike.
 • Buy the best quality lock you can afford.

Record and register

 • Register your bike for FREE by visiting the national property database: www.immobilise.com. If the worst happened and your bike is stolen police can use the database to reunite you with your property.
 • Take out insurance on your bike. Be sure to cover for thefts away from home. Take a photo of your bike and write a clear description of it for your own records.
 • Consider either electronic tagging or use of property marking products.

Securing at home

 • The safest place to secure your bike is in your house and not locked to your garden gate.
 • If you don’t have room indoors make sure it’s kept in a secure garage or shed.
 • Wherever you store your bike make sure it’s out of sight.

Out and about

 • Always lock your bike to an immovable object – don’t just lock the frame to the wheel.
 • Lock your bike in a well-lit public area with other bikes if possible.
 • Don’t lock your bike in the same place on a regular basis. It could be stolen to order.

Locking Tips

 • Always use two different locks.
 • Never buy a lock with a combination.
 • Lock your bike through the wheel and frame.
 • Secure removable parts. Lock both wheels and the frame together. Take smaller parts and accessories that can be removed without tools away with you.

Sut i ddiogelu eich beic

Dylech ei gloi neu fe allech ei golli

 • Y peth pwysicaf yw buddsoddi mewn cloeon o safon.
 • Ar gyfer clo pur dda, dylech ddisgwyl gwario isafswm o £40 neu tua 20% o werth eich beic.
 • Prynwch y clo o’r safon uchaf y gallwch ei fforddio.

Ei ddiogelu gartref

 • Y lle mwyaf saff i ddiogelu eich beic yw yn eich tÿ ac nid wedi’i gloi yn sownd yng ngât eich gardd.
 • Os nad oes lle gennych yn y tÿŷ sicrhewch ei fod yn cael ei gadw mewn garej neu sied ddiogel.
 • Ble bynnag y byddwch yn storio eich beic, gwnewch yn si◊r ei fod allan o’r golwg.

Cofnodwch a chofrestrwch

 • Cofrestrwch eich beic AM DDIM trwy fynd at y wefan eiddo genedlaethol: www.immobilise.com. Os yw’r gwaethaf wedi digwydd a bod eich beic yn cael ei ddwyn gall yr heddlu ddefnyddio’r gronfa ddata i roi eich eiddo yn ôl i chi.
 • Trefnwch bolisi yswiriant ar gyfer eich beic. Sicrhewch ei fod yn cynnwys lladradau oddi cartref. Tynnwch ffotograff o’ch beic ac ysgrifennwch ddisgrifiad eglur ohono ar gyfer eich cofnodion chi eich hun.
 • Ystyriwch dagio electronig neu ddefnyddio cynhyrchion marcio eiddo.

Hwnt ac yma

 • Dylech wastad gloi eich beic yn sownd mewn gwrthrych na ellir mo’i symud – peidiwch â chloi’r ffrâm yn sownd yn yr olwyn yn unig
 • Clowch eich beic mewn man cyhoeddus â golau da gyda beiciau eraill os yn bosib.
 • Peidiwch â chloi eich beic yn yr un lle’n rheolaidd. Gallai gael ei ddwyn ar gais.

Cynghorion Cloi

 • Defnyddiwch ddau wahanol glo bob amser.
 • Peidiwch byth â phrynu clo cyfunrhif.
 • Clowch eich beic trwy’r olwyn a’r ffrâm.
 • Diogelwch rannau y gellir eu tynnu. Clowch y ddwy olwyn a’r ffrâm gyda’i gilydd. Ewch â darnau llai ac ategolion y gellir eu tynnu heb offer i ffwrdd gyda chi.

Tagged: Campus Watch Newport Campus